Aansprakelijkheid van internationale organisaties

Het advies bespreekt met name de verhouding tussen immuniteit en (individuele) rechtsbescherming van internationale organisaties en doet in dat verband aanbevelingen.

De beoordeling van het leerstuk van de immuniteit van internationale organisaties heeft zowel vanuit de rechtspraak als vanuit de rechtswetenschap een verandering ondergaan. Hoewel de immuniteit op basis van zetel- en oprichtingsverdragen nog onaantastbaar is, wijst zowel Europese als nationale rechtspraak in toenemende mate op het feit dat deze onaantastbaarheid op gespannen voet kan staan met andere internationale verplichtingen. Deze verplichtingen betreffen met name het verzekeren van toegang tot een rechter en een eerlijk proces.
In het advies worden opties geïdentificeerd om met de spanning tussen immuniteit en rechtsbescherming om te gaan.