42. Internationaalrechtelijke vraagstukken rond de kwalificatie van de Holodomor als genocide

Op 28 maart 2023 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten advies te vragen aan de CAVV inzake afwegingen die spelen rond het al dan niet erkennen van de Holodomor als genocide. 

In dit advies definieert de CAVV eerst de begrippen genocide en misdrijven tegen de menselijkheid (par. 1). Zij wijst erop dat een aantal parlementen de Holodomor als genocide hebben gekwalificeerd (par. 2). Daarna gaat de CAVV na of daden van genocide en misdrijven tegen de menselijkheid als schendingen van het internationaal recht al bestonden ten tijde van de Holodomor. De CAVV is van oordeel dat dit niet onomstotelijk vaststaat (par. 3). Dit belet de Tweede Kamer evenwel niet om de Holodomor op bepaalde wijze te erkennen (par. 4). De CAVV bespreekt vervolgens mogelijke internationale procedures aangaande het onderzoeken van de Holodomor (par. 5). Ten slotte volgt een afsluiting en samenvatting van het advies (par. 6).