33. De voorlopige toepassing van verdragen

De CAVV adviseert over de ontwerp-richtlijnen van de International Law Commission (ILC) betreffende de voorlopige toepassing van verdragen. In algemene zin vindt de CAVV de ontwerp-richtlijnen een nuttig hulpmiddel bij de toepassing van het bestaande internationale recht inzake de voorlopige toepassing van verdragen. Van de ontwerp-richtlijnen kan een harmoniserende werking uitgaan door het gebruik van consequente en consistente terminologie.

De in de ontwerp-richtlijnen nagestreefde grote flexibiliteit maakt dat de mate van bruikbaarheid voor concrete toepassing in de praktijk mogelijk niet bij elk van de ontwerp-richtlijnen groot is. De opgenomen kernverplichtingen – voorlopige toepassing betekent toepassing alsof het verdrag in werking is getreden en er is een rechtsgrond nodig voor de opschorting of beëindiging van de voorlopige toepassing – zijn voldoende duidelijk en robuust om navolging in de praktijk te krijgen van Staten.