32. Misdrijven tegen de menselijkheid

Het advies heeft betrekking op de ontwerp-artikelen van de International Law Commission (ILC) over misdrijven tegen de menselijkheid. Het CAVV-advies gaat in op de volgende onderwerpen:

  • de wijze waarop de ontwerp-artikelen van de ILC een leemte in het volkenrecht beogen te vullen, in het bijzonder ten aanzien van het juridisch kader voor internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging van internationale misdrijven
  • de relatie tussen de ontwerp-artikelen en het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) en het mede door Nederland nagestreefde Multilateraal Verdrag inzake Rechtshulp en Uitlevering voor Internationale Misdrijven (MVRUIM)
  • de preventiebepalingen in de ontwerp-artikelen
  • het vraagstuk van een toezichtmechanisme
  • de wettelijke verjaring voor slachtoffers van misdrijven tegen de menselijkheid in civiele procedures.