De toepassing van Protocol nr. 14 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De CAVV adviseert over de inwerkingtreding van Protocol nr. 14 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). De CAVV stelt dat dit protocol primair tot doel heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) instrumenten te bieden om de werklast te beteugelen. De CAVV wijst op maatregelen die daarvoor cruciaal zijn:

  • instelling van een alleenzittende rechter;
  • toename van de bevoegdheid van het Comité van drie rechters;
  • introductie van een nieuw ontvankelijkheidscriterium.

De CAVV komt tot de conclusie dat gezocht moet worden naar een oplossing die alleen de instelling van een alleenzittende rechter en de uitbreiding van bevoegdheden van het Comité van drie rechters betreft. De CAVV heeft vervolgens gezocht naar de wijze waarop de toepassing van deze twee maatregelen gestalte zou kunnen krijgen.