Toepasselijkheid Vierde Geneefse Conventie inzake bescherming van burgers in oorlogstijd binnen het bezette Palestijnse gebied

De CAVV adviseert of de Vierde Geneefse Conventie van 1949 inzake Bescherming van Burgers in oorlogstijd van toepassing is binnen de bezette Palestijnse gebieden. De CAVV gaat in op het internationaal humanitair gewoonterecht en komt tot de conclusie dat de voortgezette aanwezigheid van Israël in het Palestijnse gebied vanuit volkenrechtelijk oogpunt als bezetting moet worden gekwalificeerd.

De CAVV is van oordeel dat de Conventie in alle relevante perioden - vanaf 1967 tot de inwerkingtreding van de Oslo Akkoorden, vervolgens tot het uitbreken van de tweede intifadah en ten slotte vanaf het uitbreken van de tweede intifadah tot heden - volledig van toepassing is op het door Israël bezette Palestijnse gebied.

Indien escalatie van het geweld zou leiden tot een situatie van gewapend conflict, zijn naast het in de Conventie neergelegde humanitaire bezettingsrecht ook andere volkenrechtelijke regels inzake gewapend conflict van toepassing.