Disarmament and Arms Control

De CAVV becommentarieert het preadvies 'The Development of international law relating to disarmament and arms control since the First Hague Peace Conference in 1899' van Hans Blix. Het preadvies schetst enkele grote lijnen van de (juridische) ontwikkelingen in ontwapening en wapenbeheersing sinds 1899, de problematiek van verificatie en naleving van de verplichtingen voor massavernietigingswapens en gerelateerde systemen en onderhandelingen op dit gebied. De focus ligt daarbij op multilaterale verdragen.
De CAVV constateert dat bepaalde onderwerpen onderbelicht zijn gebleven, zoals conventionele wapenbeheersing.