Werkwijze

De CAVV werkt met schrijfgroepen voor het opstellen van adviezen. De samenstelling van een schrijfgroep varieert al naar gelang het te behandelen onderwerp. Binnen een schrijfgroep wordt een lid als coördinator aangesteld.

De schrijfgroep komt een aantal keren bijeen en de leden van de schrijfgroep schrijven mee aan (delen van) een conceptadvies. Tijdens de plenaire vergaderingen of tussentijds via elektronische weg wordt de gehele commissie betrokken en is er voor alle leden de mogelijkheid om input en opmerkingen te geven.

Gezamenlijke advisering

Voor sommige adviezen adviseert de CAVV samen met de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Gebruikelijk is dat uit de organisaties een samengestelde commissie wordt gevormd, onder voorzitterschap van een van de leden. De CAVV richt zich specifiek op juridische vraagstukken, de AIV op de meer algemene politieke vraagstukken.