13. Aansprakelijkheid tijdens vredesoperaties

De CAVV adviseert uit eigen beweging over VN-vredesoperaties, vanwege de toename van dergelijke operaties en de omstandigheid dat dit voor deelnemende contingenten riskante situaties met zich brengt. De CAVV wijst erop dat niet kan worden uitgesloten dat tijdens VN-vredesoperaties onrechtmatige handelingen worden gepleegd. De CAVV schept helderheid over toerekening van aansprakelijkheid voor onrechtmatige handelingen tijdens dergelijke operaties.

De CAVV is van oordeel dat bij deelname van staten aan peacekeeping-operaties onder 'effectieve command and control' van de VN zich de situatie kan voordoen dat volkenrechtelijke verplichtingen van staten die verder reiken dan gewoonterechtelijke normen waar ook de internationale organisatie aan gebonden is, in tijd en ruimte buiten werking worden gesteld voor wat betreft het optreden van die nationale contingenten. De CAVV bespreekt de stand van het recht en de voorgestane rechtsontwikkeling.