34. De bescherming van de atmosfeer

De CAVV adviseert over de ontwerp-richtlijnen van de International Law Commission (ILC) betreffende de bescherming van de atmosfeer. Het advies behelst een kort commentaar op de ontwerp-richtlijnen, met inbegrip van de juridische en politieke context en een evaluatie van de richtlijnen.

In het verleden zijn regelingen tot stand gekomen voor deelaspecten van de atmosfeer, zoals grensoverschrijdende luchtverontreiniging, de afbraak van de ozonlaag en de verandering van het klimaat. Tot op heden is er geen regeling tot stand gekomen waarin de atmosfeer als ‘a single global unit’ is behandeld.

De ILC beoogde met de ontwerp-richtlijnen door middel van progressieve ontwikkeling van het internationale recht en zijn codificatie de internationale gemeenschap bij te staan bij de behandeling van cruciale vraagstukken betreffende de grensoverschrijdende en mondiale bescherming van de atmosfeer. De CAVV merkt in haar evaluatie op dat de ILC erg terughoudend te werk is gegaan en zich een aantal beperkingen heeft opgelegd.